1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij b-ing healthy ( ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 57856540) of ( een van ) haar eigena(a)ren / bestuurder(s) , verder aangeduid als” b-ing healthy “, is betrokken , alsmede op alle gevolgen daarvan.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd , zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.

2. Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:
a. Overeenkomst : gesloten (behandel) overeenkomst tussen de zorgaanbieder en client
b. Partijen : Zorgaanbieder en client ( ook wel tegenpartij genoemd)

3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt.
Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodat dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.
Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de client of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de client, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijziging heeft ingestemd.
Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betref4. fen.

4. Duur overeenkomst en ontbinding

a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.
b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten , schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
• De wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn , tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is(zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
• Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
c. Enig recht van de client op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de client op de zorgaanbieder is nadrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de client te verrekenen met eventuele vorderingen die de client heeft op de zorgaanbieder.

5. Annulering

a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
• bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de client geen kosten verschuldigd.
• bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de client 50% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
• bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de client 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
• indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
• indien een consult op verzoek van een client wordt verschoven naar een latere datum is de client bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
• de zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

6. Geheimhouding , dossierbeheer en inzagerecht

a. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de client die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.
b. De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

7. Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend , waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder , ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc. worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is de verplichtingen alsnog na te komen.

8. Facturering en betaling

a. Alle prijzen zijn in Euro’s ( ). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting , tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.
b. Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden voldaan.
c. Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren , zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
d. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de client binnen 14 dagen na factuurdatum , zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.
f. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
g. De zorgaanbieder ie gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
h. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.
i. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de client , zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de client tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/ haar dienstverlening. De client is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de client. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten , deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

9. Aansprakelijkheid

a. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is er sprake van een inspanningsverplichting.
b. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de client voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder .
c. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
d. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de client door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
e. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
f. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de client.
g. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde behandeling, hulpstukken, supplementen , medicijnen etc.

10. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.
b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

11. Overige bepalingen

A. Indien een of meerdere artikelen van de huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard , doet dit geen afbreuk van de geldigheid van de overige artikelen van huidige algemene voorwaarden.

Disclaimer

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website.
Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is als OERsterk coach. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en /of complementaire zorg.
Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van de reguliere gezondheidszorg.
De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt of gekopieerd worden.